เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดย ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์ (ครูจิ๊บ) ที่มีประสบการณ์จากโรงเรียนนานาชาติ Top 3 ของไทยมานานสิบกว่าปี จึงมีความตั้งใจสร้าง “โรงเรียนอนุบาลไทย ที่เป็นมาตรฐานสากล” โดยได้บูรณาการนวัตกรรมต่างๆ เช่น Montessori, Whole Language, ฯลฯ เน้นการเตรียมความพร้อมตามทฤษฎีพหุปัญญา หรือ สมอง 2 ซีก ได้แก่ สมองซีกซ้าย (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ พลานามัย) และสมองซีกขวา (ศิลปศึกษา ดนตรี วิทยาศาสตร์ ทักษะชีวิต) ไปพร้อมกัน

จุดเริ่มต้นคนคุณภาพ

โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัย ช่วงอายุ 1.5-6 ปี อย่างต่อเนื่องให้มีความพร้อม วุฒิภาวะ และสมดุลของพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัย มีคุณลักษณะความเป็นไทยและทักษะความสามารถที่เป็นสากล เพื่อเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับที่สูงขึ้นในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างมีคุณภาพต่อไป

อัตลักษณ์ของเด็กอนุบาลวณลักษณ์ คือ เด็กนักเรียน “ร่าเริง” ที่นี่เราบูรณาการให้เด็กร่าเริง เตรียมความพร้อมให้อยากเรียนรู้ แล้ววิชาการจะตามมาทีหลัง

กิจกรรมภาษาอังกฤษคุณครูบูรณาการให้เด็กเรียนรู้เพลง Twinkle Little Star (ภาษาอังกฤษ, ดนตรี) และจับกลุ่มเพื่อทำรูปดาว (ทักษะชีวิต ด้านสังคมโดยฝึกทำงานเป็นกลุ่ม)

พันธกิจ

หลากหลายวิธีและสื่อการสอน เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิด ทดลองทำ อย่างเสรี แบบบูรณาการ

เพราะเด็กทุกคนไม่เหมือนกัน โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน (Differentiated Learning) อะไรที่โดดเด่น โรงเรียนจะช่วยดึงให้เด่นขึ้น ส่วนอะไรที่ด้อย โรงเรียนจะช่วยปรับให้สมวัย

ครูที่นี่เปรียบเสมือน conductor เป็นผู้อำนวยการสอน เตรียมให้เด็กสนุกในการเรียนรู้ ร่าเริงในการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่นี่ไม่มีเกรด ไม่มีคะแนน ประเมินตามสภาพจริง ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก อารมณ์ สังคม ภาษา ทักษะชีวิต ในแต่ละเทอมมีกราฟประเมินว่าเด็กสมวัยหรือไม่ การเรียนที่นี่ เด็กจะแข่งกับตัวเอง ให้สมวัยอย่างมีความสุข โดยใช้การฝึกวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) เช่น วิธีทำให้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อชมเชยเด็ก วิธีมองตาในระดับเดียวกันเพื่อสื่อสารกับเด็ก วิธีกระตุ้นแรงจูงใจ วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน วิธีพี่ช่วยน้อง เป็นต้น

ครอบครัวที่อยากให้ลูกมีความสุข มีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ลูกสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง มีทักษะชีวิตเต็มร้อย ควรมาวณลักษณ์

ดูกิจกรรมใน 1 วันที่อนุบาลวณลักษณ์