หลักสูตร

โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ได้บูรณาการนวัตกรรมต่างๆ เช่น Montessori, Whole Language, ฯลฯ เน้นการเตรียมความพร้อมตามทฤษฎีพหุปัญญา หรือ สมอง 2 ซีก ได้แก่ สมองซีกซ้าย และสมองซีกขวาไปพร้อมกัน

หลักสูตรของอนุบาลวณลักษณ์เป็นแนวบูรณาการนวัตกรรมต่างๆ เช่น Montessori, Whole Language, ฯลฯ เน้นการเตรียมความพร้อมตามทฤษฎีพหุปัญญา

กิจกรรมการเรียนรู้จะบูรณาการเข้ากับหน่วยสาระการเรียนรู้ (Theme Based Learning) ในแต่ละเดือน โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว เช่น โรงเรียนของเรา ตัวเรา-ครอบครัว ชุมชนอาชีพ อาหาร พืช สัตว์ ฤดูกาล เป็นต้น

หนึ่งวันในวณลักษณ์

โรงเรียนมีกิจกรรมระหว่าง 8.00-15.00 น. โดยผู้ปกครองสามารถส่งบุตรหลานได้ตั้งแต่ 7.00 น. และรับกลับในช่วง 15.00-16.00 น. (หากไม่สะดวก สามารถติดต่อฝ่ายธุรการเพื่อช่วยดูแลได้)

การทำกิจกรรมที่อนุบาลวณลักษณ์ในแต่ละวันจะอยู่ในลักษณะเรียนรู้ผ่านการเล่น (Learning by Playing) และเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) จากประสบการณ์ตรง ทำให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน พร้อมที่จะเปิดรับวิชาการ

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล

สำหรับเด็กชั้นเตรียมอนุบาลจะเน้นการเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กเล็กอายุ 18 เดือน – 3 ปี ตามพัฒนาการพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา พร้อมกับการฝึกวินัยและการช่วยเหลือตนเอง ผ่านกิจกรรมที่มีในทุกวัน ได้แก่ ทักษะชีวิต ภาษาและตัวเลข  จินตนาการสร้างสรรค์ พลานามัย และกิจกรรมเสรี โดยจัดให้นอนกลางวันในช่วงบ่ายรวม 2 ชั่วโมง

กดเล่นคลิป เพื่อดูกิจกรรมใน 1 วันของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล

นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – อนุบาล 3

ชั้นอนุบาล 1-3 สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-6 ปี เนื่องจากทางโรงเรียนฯ อยากให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมให้มากที่สุด จึงไม่ได้จัดเวลานอนกลางวันให้กับเด็กในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติที่เด็กๆ ก็ไม่มีนอนกลางวันเช่นเดียวกัน

เมื่อเด็กได้เรียนรู้ และทำกิจกรรมเต็มที่ตลอดวัน จึงแทบไม่มีการบ้าน เพื่อคืนเวลาให้กับครอบครัววณลักษณ์ได้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนอย่างมีความสุข

  • กิจกรรมที่มีในทุกวัน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษา และทักษะชีวิต
  • กิจกรรมที่มี 3 คาบ/สัปดาห์ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ศิลปศึกษา ดนตรี และวิทยาศาสตร์

กดเล่นคลิป เพื่อดูกิจกรรมใน 1 วันของนักเรียนชั้นอนุบาล

ดูกิจกรรมต่างๆ