ศิลปศึกษา

กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาเด็กได้หลายด้าน เช่น การฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก การสร้างระเบียบวินัย การรอคอย การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การฝึกสมาธิในการทำงาน การพัฒนาจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตามวัยที่เหมาะสม โดยเน้นการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient -EQ) ไปพร้อมๆ กันทั้งสองด้าน คือ ด้านการสร้างสรรค์ จินตนาการ และด้านความคิดเพื่อให้เกิดนวัตกรรม (Innovation)

1. การวาดภาพระบายสี

เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการจับดินสอและวาดรูปสร้างสรรค์ ผลงานจากการฝึกใช้สีไม้ สีชอล์ก สีน้ำ

น้องอนุบาล 1 ฝึกใช้พู่กันระบายสีน้ำ

2. การเล่นกับสี

ให้เด็กได้สนุกกับการเป่าสี หยดสี ละเลงสี พับสี พ่นสี สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง

3. การพิมพ์ภาพ

เป็นการเน้นใช้วัสดุของจริงที่มีอยู่จากธรรมชาติใกล้ตัว เช่น ก้านกล้วย ใบไม้ ผัก ผลไม้ต่างๆ

4. การปั้น

ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้เกิดความแข็งแรง และสามารถปั้นสิ่งต่างๆ ตามจินตนาการได้ โดยใช้ดินเหนียว แป้งโดว์ ดินน้ำมัน

น้องอนุบาล 1 ฝึกทักษะการปั้นดินน้ำมัน

5. การพับ ฉีก ตัด ปะ

เพื่อเป็นการฝึกสมาธิและการอดทน

6. การร้อย-การสาน

เป็นการส่งเสริมทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

7. การประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว หรือ เหลือใช้

นักเรียนสามารถนำมาประดิษฐ์ตามจินตนาการเพื่อให้เกิดผลงานใหม่ๆ หรือเป็นของเล่นต่างๆ ได้ และยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก เมื่อทำกิจกรรมร่วมกัน

คุณครูบูรณาการหน่วยอาชีพให้น้องอนุบาล 2 ประดิษฐ์ถังดับเพลิงจากขวดน้ำพลาสติก

8. การเล่นบล็อกสี ต่อ Lego

ช่วยฝึกเชาวน์ปัญญาในการสร้างผลงาน เช่น ต่อเป็นตึกสูงแข่งกัน ต่อสลับสีตามคำสั่ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เรื่องสี รูปทรง ขนาด เป็นต้น

9. การทำอาหาร

ช่วยทำให้เด็กเพลิดเพลิน ฝึกการทำงานเป็นขั้นตอน มีความภูมิใจกับอาหารที่ได้ฝึกทำ สร้างทัศนคติที่ดีในการช่วยงานบ้าน

กิจกรรมดนตรี