วณลักษณ์ในสื่อ

  • 23 เม.ย. 65 สัมมนา เรื่อง “การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในเด็กปฐมวัย” โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/EduKuTh/videos/2342646679424118 

  • 13 พ.ย. 64 รายการ Home-Based Learning ชุด Can do ครู EF Season 2 Episode 7 โดย Thai PBS Kids ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสื่อเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย https://youtu.be/luQnDqExmUs?t=4636

  • 12 มิ.ย. 63 สัมภาษณ์ ข้อคิดดี ๆ แด่พ่อแม่ยุคใหม่ “พ่อแม่ (อย่า) รังแกฉัน” โดย WavED (ซัดทุกคลื่นปัญหาการศึกษาไทย)

  • 23 พ.ค. 63 สัมภาษณ์ “เด็กอนุบาลเรียนออนไลน์ เวิร์คจริงหรือ?” โดย WavED (ซัดทุกคลื่นปัญหาการศึกษาไทย)

  • 28 ก.พ. 62 เสวนา ทำไมต้อง “สาธิต” โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.chula.ac.th/news/17297/

  • คอลัมน์ School Visit “วิถีวณลักษณ์” โรงเรียนคุณภาพ บูรณาการอย่างสร้างสรรค์ นิตยสาร Amarin Baby & Kids ฉบับ สิงหาคม 2559 หน้า 108-10

  • คอลัมน์ สิ่งนี้ที่เรารัก “จากสิ่งที่รัก ต่อยอดสู่การทำงาน ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์” นิตยสาร Happy+ ฉบับ 042 พฤษภาคม 2559 หน้า 74-75

  • คอลัมน์ School Visit อนุบาลวณลักษณ์ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี นิตยสาร “บันทึกคุณแม่” ฉบับ พฤศจิกายน 2552 หน้า 144-146