LEGO club

ตัวต่อ LEGO ช่วยอะไรกับเด็กเล็ก

  • พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานของมือกับสายตา เด็กๆ วัย 2-6 ขวบ เป็นวัยที่เหมาะสมที่ควรส่งเสริมการใช้นิ้วมือเพื่อหยิบจับ อีกทั้งการทำงานของมือร่วมกับสายตา
  • การคิดวางแผนและการคิดนอกกรอบ ชิ้นส่วนมีหลายรูปแบบ หลายขนาด หลายสีในระหว่างการต่อเลโก้ เด็กๆ จะได้คิดวางแผนต่อทั้งตามแบบ และตามจินตนาการ
  • พัฒนาการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เด็ก ๆ ได้เล่าเรื่องราวและแสดงจินตนาการออกมาในระหว่างการต่อ หรือหลังต่อเสร็จ ได้ฝึกการแบ่งหน้าที่และการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ อีกด้วย
  • สร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ การต่อชิ้นส่วนที่เป็นรูปทรงอิสระ เด็กๆ จะได้แสดงความคิดและจินตนาการได้อย่างเต็มที่ จากการเลือกสีสัน และชิ้นส่วนบล็อคที่ไม่เหมือนกันมาประกอบกัน ช่วยให้เด็กสามารถจดจ่อในการทำงาน ฝึกอารมณ์ให้นิ่ง และมีความอดทนในการทำงาน
  • พัฒนาการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการดัดแปลง เปลี่ยนวิธีการทำงานให้ได้ผลงานตามแบบ หรือ ตามจินตนาการ
  • พัฒนาไปสู่ระบบกลไกต่างๆ การออกแบบ การเขียนโปรแกรม coding ในวัยที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

สนใจกิจกรรมพิเศษ LEGO club ในวันธรรมดา หลังเลิกเรียน (After school) 15.00-16.00 น. ติดต่อ ฝ่ายธุรการ

ดูอัลบั้มกิจกรรม LEGO club