ทักษะชีวิต

กิจกรรมทักษะชีวิตเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ จินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความกล้าแสดงออก  รวมถึงการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. ฝึกพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor)

เช่น การร้อยลูกปัด การใช้กรรไกร การปั้น การจับดินสอ การเปิดหนังสือ เป็นต้น

น้องเตรียมอนุบาลฝึกเปิดหนังสือ

2. ฝึกพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor)

เช่น การเล่นกลางแจ้ง กระโดด รับส่งบอล ขี่จักรยาน การยืน การเดิน การทรงตัว การนั่งในห้องเรียน

การรับส่งบอล

3. ฝึกพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเอง (Activity of Daily Life)

เช่น กิจวัตรประจำวันต่างๆ การรับประทานอาหาร การแต่งกาย การดูแลร่างกาย การทำอาหาร งานบ้าน และงานสวน

ฝึกทำงานบ้าน โดยการล้างและตากผ้ากันเปื้อนของตัวเองหลังทานอาหารกลางวัน

4. ฝึกพัฒนาการด้านความคิด (Cognition)

เช่น การฝึกสติ การพักผ่อน การฟัง การตอบคำถาม การสังเกต ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ การตีความหมาย สัญลักษณ์ต่างๆ บอกความเหมือนความต่างได้ ข้อดีข้อเสียและข้อแตกต่าง การวาดรูปตามแบบ รู้จักวันที่-เวลา ดูนาฬิกา รู้จักเมื่อวาน-วันนี้-พรุ่งนี้ อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

เด็กๆ เล่นเกมจับคู่เงาและภาพ

5. ฝึกพัฒนาการด้านสังคม (Social)

เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม การให้ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้ ความมีน้ำใจ เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม วันสำคัญต่างๆ ทั้งของไทยและสากล

น้องอนุบาล 1 รู้จักแบ่งขนมให้เพื่อนๆ

6. ฝึกพัฒนาการด้านการแสดง

เช่น การถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง กล้าพูดกล้าแสดงออกต่อหน้าผู้คน การแสดงบทบาทสมมติต่างๆ

เด็กวณลักษณ์ทุกคนได้ร่วมแสดงในวันชาติไทย

ดูกิจกรรมต่างๆ