ภาษาไทย

กิจกรรมภาษาไทย เป็นกิจกรรมหลักที่สอนภาษาแม่และเตรียมความพร้อมในการสื่อสาร เพื่อให้เด็กรู้จักการแสดงออกและการสื่อสารกับผู้อื่นได้ถูกต้อง ดังนั้นเด็กอนุบาลวณลักษณ์จะได้รับการจัดประสบการณ์ด้านภาษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัย

กิจกรรมทางภาษาที่จัดให้เด็กจึงต้องมีความหลากหลายและสนุกสนาน ซึ่งเป็นการเรียนภาษาแบบธรรมชาติ โดยเด็กจะได้เรียนรู้ภาษาควบคู่ไปกับการเล่น (Play & Learn) กิจกรรมทางภาษาที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษา เช่น 

 • บทบาทสมมติ ซึ่งเด็กจะได้มีโอกาสแสดงบุคลิกและการใช้คำพูดที่หลากหลาย ฝึกการพูดสนทนาโต้ตอบ การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

 • สนุกกับคำศัพท์ เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้ฝึกออกเสียงคำ การเขียนชื่อสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

 • กิจกรรมนิทาน คำกลอน เด็กจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินกับเนื้อหาของนิทาน เพลง คำกลอน

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถนำสาระที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ดังนั้นการจัดกิจกรรมภาษาไทยให้กับเด็กอนุบาลวณลักษณ์จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนที่ดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการภาษาที่ดีและเหมาะสม มีครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ได้แก่

1. การฟัง

 • ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง
 • ดู/ฟัง นิทาน คำกลอนจากซีดีและดีวีดี ประกอบการเรียนการสอน
 • ฟังและปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ
 • จำแนกเสียงพยัญชนะต้น
 • จับคู่ภาพกับคำจากการฟังได้
คุณครูบูรณาการหน่วยพืช ให้เด็กเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของพืช และจำแนกเสียงพยัญชนะต้นจากส่วนประกอบต่างๆ ของพืช

2. การพูด

 • เล่าเรื่องจากประสบการณ์ของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้
 • เล่าเรื่องสั้นจากภาพที่เห็นได้
 • สนทนา โต้ตอบ และตอบคำถามง่ายๆ ได้
คุณครูบูรณาการหน่วยอาชีพ ให้เด็กฝึกบทบาทสมมติอาชีพต่างๆ และสนทนากับเพื่อนๆ

3. การอ่าน

 • เรียนรู้การเปิดหนังสือที่ถูกต้อง
 • อ่านพยัญชนะ ก-ฮ ได้
 • อ่านสะกดคำ คำคล้องจอง
 • อ่านเรื่องจากภาพ (หนังสือนิทานเพื่อนรัก)
 • อ่านพยัญชนะ – สระง่ายๆ ได้
 • อ่านคำง่ายๆ ที่คุ้นเคยได้
ทุกสัปดาห์เด็กๆ จะนำนิทานจากห้องสมุดกลับบ้านเพื่ออ่านร่วมกันกับผู้ปกครอง

4. การเขียน

 • เขียนอิสระและเขียนตามรอยประได้
 • เขียนชื่อ-นามสกุลตนเอง และบุคคลใกล้ตัวได้
 • เขียนคำประโยคง่ายๆ ได้
 • เขียนตามคำบอกได้
น้องอนุบาล 1 ฝึกเขียน บ ตามเส้นประ จากแบบฝึกหัดที่โรงเรียนฯ จัดทำขึ้นเองให้สมวัย

 

กิจกรรมภาษาอังกฤษ