คณิตศาสตร์

เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะเบื้องต้นในการให้เหตุผล โดยการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การเลือกของเล่น การนับของเล่น การแบ่งปันขนมให้น้อง การซื้อขนมขณะไปเที่ยวกับพ่อแม่ เด็กจะเรียนรู้จากการใช้เงิน และการท่องจำ ขณะที่เขานับ 1-2-3 เด็กจะเรียนรู้การนับไปโดยไม่รู้ตัว ประสบการณ์เหล่านี้จะมีส่วนสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตเมื่อเติบโตขึ้น

กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่อนุบาลวณลักษณ์ แบ่งเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

1. การเปรียบเทียบ

จะเป็นการฝึกทักษะในด้านการสังเกต การชั่งน้ำหนัก ความสั้น-ยาว ความเหมือน-ความต่างระหว่างสิ่งของ 2 สิ่งขึ้นไป การแยกประเภท การจัดหมวดหมู่ เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่น (Learning by Playing) เช่น เกมโดมิโน เกมลิงชั่งน้ำหนัก

การเปรียบเทียบด้วยเกมลิงชั่งน้ำหนัก

2. การคำนวน

ได้แก่ การนับจำนวนตัวเลข การเปรียบเทียบค่ามากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ การจับคู่อนุกรม 1:1 ที่มีความสัมพันธ์กัน ทางโรงเรียนมีสื่อการสอนที่หลากหลายในเรื่องของการคำนวณ เพื่อให้เด็กเห็นเป็นรูปธรรม โดยการใช้เกม base 10, การร้อยลูกปัดเป็นอนุกรม 1:1

เด็กอนุบาล 1 ฝึกนับและจับคู่ตัวเลข

3. เวลา

ได้แก่ การรู้จักเวลา เช้า สาย บ่าย เย็น กลางวัน กลางคืน วันนี้ พรุ่งนี้ เมื่อวาน รวมถึงการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ฤดูกาลต่างๆ ฯลฯ โรงเรียนใช้สื่อนาฬิกาจำลองในการฝึกดูเวลา เพื่อให้สอดคล้องตามกิจวัตรของเด็กๆ

รู้จักองค์ประกอบที่สำคัญของนาฬิกา และฝึกดูนาฬิกาแบบง่ายๆ ได้

4. มิติสัมพันธ์

คือ การหาความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน เช่น การต่อเข้า การแยกออก การหาความสัมพันธ์ ตำแหน่งของวัตถุที่สัมพันธ์กัน บน-ล่าง หน้า-หลัง ฯลฯ เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต การต่อภาพ การซ้อนภาพ เพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่ๆ เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเกม Colour Code

การหาความสัมพันธ์ของรูปทรงเรขาคณิตด้วยการซ้อนภาพในเกม Colour Code

5. เชาวน์ปัญญา

เป็นการฝึกทักษะการคิด การใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ เช่น การจับคู่สิ่งของที่เหมือนกัน การเรียงลำดับเหตุการณ์ การใช้ประสาทสัมผัส เป็นต้น

กิจกรรมพลศึกษา