วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเหตุผลและข้อเท็จจริงในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาล ให้เด็กได้ปฏิบัติจริงโดยเน้นการส่งเสริมความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งจะเรียนรู้และฝึกได้โดยการสังเกต การทดลอง และการถามคำถาม เพื่อกระตุ้นทักษะการคิดที่เป็นระบบ รู้จักการวิเคราะห์และการค้นหาคำตอบ

เนื่องจากเด็กอนุบาลเป็นวัยที่เข้าใจในรูปธรรมมากกว่านามธรรม ฉะนั้นกิจกรรมที่เด็กได้ทดลอง และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by Doing) ย่อมเอื้อประโยชน์มากกว่าการดูรูปภาพแล้วฟังคำอธิบายเท่านั้น

เนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ที่นำมาจัดกิจกรรมให้เด็กอนุบาลวณลักษณ์ มีดังนี้

1. ตัวเด็ก

 • ตัวเรา ร่างกายของเรา
 • ครอบครัวของเรา
เด็กจะได้การเรียนรู้ร่างกายของเราผ่านโมเดลจำลองเพื่อศึกษาอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ทั้งอวัยวะภายในและภายนอก

2. บุคคลและสถานที่

 • โรงเรียนของเรา
 • สถานที่ต่างๆ ในชุมชน
 • บุคคลอาชีพต่างๆ
 • เมืองไทยของเรา
ศึกษาเรื่องอาชีพ โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (ในรูป) บ้านครูธานี เรียนรู้อาชีพชาวนา

3. ธรรมชาติรอบตัว

 • พืช
 • สัตว์
 • ฤดูกาล
 • ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
เด็กจะได้ทดลองปลูกถั่วแดงและผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อดูการเจริญเติบโตของพืช

4. สิ่งต่างๆ รอบตัว

 • อาหาร
 • ยานพาหนะ การคมนาคม
 • เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสาร

5. การทดลองโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ทางโรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีหัวข้อการทดลอง อาทิ

 • น้ำ
 • อากาศ
 • ไฟฟ้า
 • แสง สี และการมองเห็น

กิจกรรมทักษะชีวิต