ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกภาษาที่สอง ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก สอนให้เด็กคุ้นเคย และสนุกสนานกับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับคนต่างชาติ โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยนำเอาหลักสูตรของ Scholastic World of English และ Kindermusik จากอเมริกามาใช้ ซึ่งเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น

1. Vocabulary (คำศัพท์)

นักเรียนจะเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ตาม Theme ของแต่ละระดับชั้น เรียนรู้คำสั่งง่ายๆ วลีและประโยค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

นิทานเป็นสื่อการสอนรูปแบบหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เด็กสามารถจดจำและเข้าใจในบริบท และคำศัพท์ได้ดีจากการฟังนิทาน นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกสมาธิในการฟังอีกด้วย

2. Speaking (การพูด)

นักเรียนสามารถกล้าที่จะพูด สื่อสาร และออกเสียงคำศัพท์ และประโยคในภาษาอังกฤษ

ฝึกบทสนทนาจากนิทานภาษาอังกฤษใกล้ตัว เช่น The Three Little Pigs
เด็กได้ฝึกสำเนียง การกล้าแสดงออก ได้คำศัพท์ ข้อคิด และการทำงานเป็นทีม

3. Phonics (การออกเสียง)

นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำได้อย่างถูกต้อง และสามารถสะกดคำจากเสียงที่ได้ยิน

เพราะทุกที่คือแหล่งเรียนรู้ คุณครูสอน Phonics จากอาหารว่าง “P” fruits : Pear 🍐 Pineapple 🍍 Plum Peach 🍑 Prune

4. Reading (การอ่าน)

นักเรียนสามารถอ่าน จับใจความหมายของรูปภาพ ตัวหนังสือ และคำศัพท์ต่างๆ ได้ตามระดับชั้น

หลักสูตร Scholastic World of English นักเรียนจะได้เรียน ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
ด้วยระบบ Phonics สัปดาห์ละ 3 คาบ (ในคลิป นักเรียนอนุบาล 2 ฝึกอ่านนิทาน A : Ants All Around)

5. Writing (การเขียน)

นักเรียนสามารถเขียนตามระดับความยาก-ง่าย ของแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ตัวอักษร คำและประโยคได้อย่างถูกต้อง และสื่อสารเป็นตัวหนังสือ ตามความคิดของตัวเอง

นอกจากการเรียนคำศัพท์ การพูด การออกเสียง การอ่าน และการเขียนแล้ว ในกิจกรรมภาษาอังกฤษยังคงมีการใช้สื่อ Electronic ในการช่วยทำกิจกรรม เช่น Interactive Smartboard เป็นต้น

(ในคลิป) นักเรียนอนุบาล 1 กำลังฝึกคำศัพท์ด้วยการใช้ Smartboard เป็นสื่อ
Unit 2: Our Things ;  Vocabs: Pencil ✏️ Crayon 🖍 Book 📕 Ball 🏀

การใช้นิทาน เกม สื่อของเล่น เสียงเพลง ก็เป็นสิ่งจำเป็นให้เด็กสนใจ เข้าใจ และสนุกในการเรียนมากขึ้น เด็กวณลักษณ์ทุกคนได้ถูกฝึกให้สามารถเข้าใจคำศัพท์ สื่อสารภาษาอังกฤษในเบื้องต้น และไม่กลัวกับการที่จะใช้ภาษาที่ 2 ในการศึกษาชั้นประถมต่อไป

หลากหลายสื่อการสอน ที่ช่วยให้เด็กเพลิดเพลิน พร้อมที่จะเปิดรับภาษาอังกฤษ

หลักสูตร Kindermusik การเรียนภาษาอังกฤษ
ผ่านบทเพลง นิทาน ดนตรี การเคลื่อนไหว สัปดาห์ละ 1 คาบ

กิจกรรมคณิตศาสตร์