ดนตรี

การเรียนดนตรี คนส่วนมากมักมุ่งไปที่เปียโนเป็นอันดับแรก แต่ที่วณลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นฐานที่ดี ความรักและความชอบในเสียงดนตรี (Music Appreciation) เด็กๆ จะเน้นทำกิจกรรมต่างๆ ร้องโน้ตประกอบเพลง ฟังนิทานโคลงกลอน เพลงกล่อมเด็ก (Nursery Rhymes) เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีในการใช้ทักษะภาษาพูด และฝึกร้อง จับทำนอง เริ่มเข้าใจทฤษฎีดนตรีโดยไม่รู้ตัว

ในการเรียนดนตรีวิถีวณลักษณ์ กิจกรรมการเรียนจะบูรณาการเข้ากับ Theme ประจำเดือน ผ่านการเล่นและเล่านิทานเพลงทั้งสองภาษา (Kindermusik Program) เพื่อโยงเข้าสู่บทเรียน ซึ่งผลที่ได้คือ ความสนุก สร้างจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาทางภาษา จนไปถึง กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ อารมณ์ สังคมและความสามารถที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ

นักเรียนจะได้สนุกสนาน และเรียนรู้บ่อเกิดของเสียงต่างๆ ฝึกการจำแนกเสียง และยังช่วยให้นักเรียนเกิดความสุนทรีย์ และฝึกสมาธิ

โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์มีจุดมุ่งหมายทางดนตรีสำหรับเด็ก ดังนี้

1. ทักษะดนตรี

ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงและการปฏิบัติเครื่องดนตรี รู้จักตัวโน้ตและสัญลักษณ์ทางดนตรีพื้นฐานแบบต่างๆ รวมถึงการอ่านและเขียนตัวโน้ตบนบรรทัด 5 เส้นได้อย่างถูกต้อง

กิจกรรมดนตรีที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน น้องเตรียมอนุบาลบางคนสามารถฟังเสียงและแยกตัวโน้ตได้แล้ว

2. การแสดงออก

ประกอบด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะและการปฏิบัติเครื่องดนตรี ซึ่งจะทำให้เด็กๆ มีความกล้าแสดงออก และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น

  • กิจกรรมเข้าจังหวะ เพื่อให้เด็กได้รับความสนุกสนาน ร่าเริง เด็กได้มีโอกาสแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดท่าทางประกอบเพลงได้เอง ร้องเพลงง่ายๆ สั้นๆ จนถึงการร้องประสานได้
  • การปฏิบัติเครื่องดนตรี เป็นการฝึกสมาธิและพัฒนาการทางด้านร่างกาย เพิ่มประสบการณ์ทางดนตรี โดยจะแบ่งประเภทเครื่องดนตรีออกเป็น 4 ประเภท คือ เครื่องเคาะจังหวะ (Percussion) ไซโลโฟน (Glockenspiel) ขลุ่ย (Recorder) และเมโลเดี้ยน (Melodion)
การเรียนเครื่องดนตรีเริ่มจากง่ายไปยาก ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาล 3 ได้แก่ Percussions-Glockenspiel-ขลุ่ย-เมโลเดี้ยน ตามลำดับ

การเรียนดนตรีที่วณลักษณ์จะเริ่มเรียนตั้งแต่ในระดับชั้นเตรียมอนุบาล มาจนถึงอนุบาล 3 เนื้อหาความยากง่ายจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมตามวัย ซึ่งเมื่อผ่านแล้วจะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อในระดับสูงของทุกทักษะดนตรีได้อย่างต่อเนื่องทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนมีความภูมิใจและได้เห็นพัฒนาการความสามารถในศักยภาพของตัวเองได้ชัดเจนและรวดเร็ว

ด.ช. พลากร ปัญญาวรากร (น้องกร) ศิษย์เก่ารุ่น 10 กลับมาโชว์ฝีมือในการเล่นไวโอลิน ให้น้องๆ ฟัง

นอกจากนั้นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงความสามารถอยู่เป็นประจำ เด็กๆ จึงได้มีพื้นที่ฝึกฝนความกล้าแสดงออก และเสริมความมั่นใจในตนเองอีกด้วย

กิจกรรมวิทยาศาสตร์