W Zone

W Zone หรือ Wanalux Zone

พบกับกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจของเด็ก อาทิ ศิลปะ ดนตรี กีฬา workshop ทั้งวิชาการ และนันทนาการ จัดโดยทีมงานอนุบาลวณลักษณ์ ทั้งวันธรรมดาหลังเลิกเรียน (After school) และวันเสาร์-อาทิตย์