รางวัลและมาตรฐาน

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 

 

รางวัล

 • โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย (โรงเรียนอนุบาล) เกณฑ์ “ดีมาก” (คะแนน 93.57) ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. 58 จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) https://www.facebook.com/wanalux/posts/10153007316836430

 • โล่เกียรติยศ “10 ครูคุณธรรม สตรีไทย” ประจำปี 2558 โครงการคุณธรรม มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา https://d.dailynews.co.th/women/334894/

การตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ

 • 22 ก.พ. 65 “น้ำประปามีคุณภาพดี ผ่านเกณฑ์ทุกจุด” โดยเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง https://www.facebook.com/wanalux/posts/10158722728981430 
 • 17 ก.พ. 64 “อาหารปลอดภัย” โดยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยที่ 17 ประชานิเวศน์ https://www.facebook.com/wanalux/posts/10157946244271430 

มาตรการด้านต่างๆ

 • มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
  • บุคลากร ครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็มทุกท่านแล้ว
  • ทุกต้นสัปดาห์ ขอความร่วมมือในการตรวจ ATK จากผู้ปกครอง (พ่อแม่) และนักเรียน โดยแจ้งทางไลน์ธุรการก่อนเดินทางมาเรียน
  • บุคคลทุกท่านที่มาติดต่อโรงเรียนมีการคัดกรอง ตรวจ ATK และฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี
  • วัดอุณหภูมิทุกครั้งเมื่อเข้าโรงเรียน สวมหน้ากากในกิจกรรมรวมกลุ่ม รักษาระยะห่าง และมีฉากกั้นระหว่างที่นั่งในโรงอาหาร
  • เปิดเครื่องปรับอากาศสลับกับการเปิดประตู หน้าต่าง และปิดพัดลม เพื่อระบายอากาศ
  • เมื่อเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หยุดสังเกตอาการ 3-5 วัน จากนั้นส่งผลตรวจ ATK ให้ฝ่ายธุรการ
  • เมื่อตรวจพบเชื้อ ให้หยุดปฏิบัติงาน หรือ หยุดเรียนทันที รักษาและกักตัวตามจำนวนวันที่ ศบค. กำหนด

 • มาตรการด้านฝุ่น PM 2.5 https://www.facebook.com/wanalux/posts/10155968323336430
  • จัดเครื่องฟอกอากาศ ให้คุณครูทุกคน ประจำห้องเรียนตัวเอง
  • ค่า PM 2.5 > 91 ขึ้นไป : นักเรียน ครู พนักงาน ทุกท่าน ต้องใส่หน้ากากอนามัย และงดกิจกรรมกลางแจ้งทั้งหมด
  • ค่า PM 2.5 ระหว่าง 51-90 : นักเรียน ครู พนักงาน ควรใส่หน้ากากอนามัย และงดกิจกรรมกลางแจ้ง
  • ค่า PM 2.5 ระหว่าง 1-50 : จัดกิจกรรมตามปกติ

ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา
ระดับ “ดีมาก” จาก สมศ

ได้รับรางวัลการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับอนุบาล ประเภท “ชมเชย” 2555

ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ “น้ำประปาดื่มได้”
จากการประปานครหลวง 2549

โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สาม
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 2561-2565
ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่สาม
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 2561-2565
ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทานเพื่อนรัก
ได้มอบเกียรติบัตร
ในฐานะผู้ส่งเสริมการอ่าน
ของเด็ก

ได้รับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภับ ระดับ”ดี”
2554
จาก กรุงเทพฯ

ได้รับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภับ ระดับ”ดี”
2555
จาก กรุงเทพฯ

กรุงเทพมหานคร
ได้มอบเกียรติบัตร
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม
การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
2551

ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษในด้านการร้องเพลงประสานเสียงภาษาอังกฤษ
อายุไม่เกิน 6 ปี
กิจกรรม “Wearing & Sharing”
จาก SCHOLASTIC

ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษในด้านการร้องเพลงประสานเสียงภาษาอังกฤษ
อายุไม่เกิน 15 ปี
กิจกรรม “Wearing & Sharing”
จาก SCHOLASTIC
ประกาศเกียติคุณที่ร่วม
พัฒนาแนวทางการเรียนรู้
สำหรับเด็กประถมวัย
ในโครงการ
“รักลูก คิดส์ เลิร์นนิ่ง เอ็กซ์โป”
2550