บุคลากร-

ผู้อำนวยการ

ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน

ทีม ครู และ พนักงานวณลักษณ์

 

 

ทีม ครู พนักงานอื่น

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์

Education:

Ph.d.  Educational Leadership, ABAC (1st class honors)

ผู้นำทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน

M.A Educational Technology, UofMichigan , Ann Arbor, U.S.A.

เอกเทคโนโลยีการศึกษา มิชิแกน

B.Ed Education, Chulalongkorn University (1st class honors)
เอกประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

High School Satit Kaset Laboratory School (1st class honors)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษา

รศ.เกื้อกูล ทาสิทธิ์

อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ธุรการนางสาวนุชจิรา ยกเลื่อน

ภาษาอังกฤษดร.พิมลพรรณ บุรพรัตน์

ภาษาไทยนางสาวกาญจนา คำโพธิ์
คณิตศาสตร์
นางสาววันทนี แก้วปัญญ
วิทยาศาสตร์นางศรันยา อินทะเสน
ศิลปะนางสาวอัญชลี มาบุญชื่น
ทักษะชีวิตนางสาวทัศวรรณ พันเกษา
ดนตรีนายณรงค์ชัย วาวแวว
พละนายทินกร พลเยี่ยม
แม่ครัวนางสาวยุพา บุญฤทธิ์
แม่บ้านนางสาวนฤมล สีอาด
พ่อบ้านนาย PAY
คนขับรถโรงเรียนนายสำฤทธิ์ มาลัย