การพัฒนาร่างกายของเด็กปฐมวัย

การพัฒนาร่างกาย การเตรียมความพร้อมเด็กในส่วนมัดเล็ก มัดใหญ่ เป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นเพื่อพัฒนาภาษา ความคิด จินตนาการ ต่อไปในอนาคต  เหมือนที่มีคนพูดว่า “ถ้าร่างกายพร้อม ทุกอย่างก็ตามมา..”

ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กวัยปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ทางใหญ่คือปัจจัยทางพันธุกรรม และปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ทางแรกขอไม่พูดถึง แต่ทางที่สองเป็นทางที่ผู้ปกครองทุกครอบครัวควรช่วยกัน เริ่มตั้งแต่ บทบาทที่บ้าน การจัดสภาพแวดล้อม ลักษณะการอบรมดูแล การจัดเตรียมโภชนาการสำหรับเด็ก สภาพชุมชนสังคมใกล้เคียง หรือ แม้กระทั่งสื่อเทคโนโลยีรอบตัว

ทุกโรงเรียนสามารถสอนและฝึกวินัย ทักษะ การช่วยเหลือตนเอง ให้เด็กรู้จักแต่งตัว นั่ง กิน เดิน ยืน นอน รับประทานอาหาร ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆ ได้ หากแต่ถ้าได้มีการต่อยอด มีการฝึกให้หน้าที่ง่ายๆที่บ้านได้ การฝึกก็จะสมบูรณ์ และปฏิบัติได้ง่ายขึ้น

บางครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีแม่บ้าน จะมีคนรับใช้คอยติดตามดูแลทำให้ทุกอย่าง เด็กเหล่านี้ก็จะมีพัฒนาการอีกแบบที่ต้องคอยฝึกแก้ไขเสมอ ส่วนบ้านที่มีพี่เลี้ยงเป็นชาวต่างชาติก็จะมีปัญหาทางภาษาการสื่อสาร และบ้านครอบครัวใหญ่ที่มีปู่ย่าตายายก็จะมีปัญหาด้านอารมณ์อีกด้านนึง

ในเด็กเล็กเราเพียงต้องการฝึกพัฒนาการพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย, อารมณ์, สังคม และ สติปัญญา  การฝึกพัฒนาร่างกายจำเป็นต้องฝึกแบบองค์รวม และสมดุล 

น้องเตรียมอนุบาลฝึกสมดุลของร่างกายด้วยกิจกรรมยืดหยุ่นและโยคะ

การฝึกเริ่มจากมัดเล็ก มัดใหญ่ การทำงานประสานกันระหว่างมือกับตา การทำงานประสานกันระหว่าง แขนและขา  การช่วยเหลือตัวเองในการเคลื่อนไหวแบบต่าง การเดิน การทรงตัว การหยุด การวิ่ง การหยิบจับ ขว้างปา  รวมไปถึงสุขอนามัยในการดูแลตัวเอง

เมื่อเด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย เด็กก็จะมีความมั่นใจในการโต้ตอบใช้ภาษา มีความคงที่ในอารมณ์ สามารถสร้างสรรค์งานที่ต้องใช้จินตนาการ หรือ มีการแสดงถึงความสามารถด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือ วิชาการต่างๆก็จะตามมาเป็นปกติ

น้องเตรียมอนุบาลฝึกการใช้เครื่องเคาะด้วยกลอง และเข้าจังหวะด้วย ลูกแซค

การจัดกิจกรรมเด็กเล็กให้เอื้อต่อการพัฒนาการร่างกาย ทางโรงเรียนฯ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก มีการวัดค่าต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังเช่น ความสูง น้ำหนัก ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพต่างๆ การทำงาน เพื่อหาข้อบกพร่อง ข้อแก้ไข เพื่อช่วยกันจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีความสมวัยครบทุกด้าน ทุกคน

อีกหนึ่งปัจจัยหลักในการฝึกเด็กเล็ก คงไม่พ้นการเรียนรู้ ฝึกฝนผ่านการเล่น เด็กจะมีความสนใจ สนุกกับสิ่งที่ทำ และ มีจินตนาการต่อเนื่อง  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหมู่เพื่อน โดยพัฒนาทักษะต่างๆไปพร้อมๆกัน

ตัวอย่างกิจกรรมในคลิปนี้ เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ต้อนรับ คุณ Hanna Marttinen-Deakins จาก MOOVKIDS ศูนย์กิจกรรมกีฬาเด็ก จากประเทศฟินแลนด์ และ อ.ฝน  จากภาคปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

กิจกรรมพลานามัย 30 นาที ของน้องเตรียมอนุบาล 2 ขวบ ทางอนุบาลวณลักษณ์ แสดงให้ดูว่าคุณครูจะบูรณาการ การเรียนภาษา ตัวเลข ทักษะชีวิต ให้เข้ากับกิจกรรมพลศึกษา ใน Theme อาหาร ได้อย่างไรให้สนุกสนาน

เผยแพร่ครั้งแรก 21 กันยายน 2560 เพจอนุบาลวณลักษณ์

ดูกิจกรรมใน 1 วันที่อนุบาลวณลักษณ์