8 ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกรัก

ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนอนุบาล หรือ โรงเรียนแรกของลูกรักมีดังนี้ 

1. แนวการสอนและหลักสูตรของโรงเรียน

สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจและศึกษา คือ ลักษณะ แนวการสอน และหลักสูตรของแต่ละโรงเรียน

เรามาดูกันว่า หลักสูตรอนุบาลมีการแบ่งอย่างไรบ้าง

 • หากจะแบ่งตามภาษาคงได้ว่า ต้องการหลักสูตรภาษาไทย สองภาษา (Bi-lingual) หรือ Inter
 • หากจะแบ่งตามเนื้อหา คงสามารถแบ่งได้เป็นต้องการ วิชาการ หรือ เตรียมความพร้อม
 • หากจะให้แบ่งตามกิจกรรม และ นวัตกรรมการสอน คงแบ่งได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น Waldorf, Montessori*, Neo-Humanist*, Reggio Emilia*, Project Approach*, Whole Language Approach*, High/Scope* หรือ แม้กระทั่ง แนวพุทธ แนวนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เริ่มขึ้นมา

ก่อนที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะตัดสินใจเลือกหาโรงเรียนที่ดีและเหมาะสมกับลูกนั้นคงต้องทำความเข้าใจในตัวลูกก่อนว่า ลูกของเรามีลักษณะการเรียนรู้แบบใด ผู้ปกครองชอบการสอนแบบไหน และอยากให้ลูกเดินไปในทิศทางอะไร คงอาจต้องใช้เวลาในการเข้าชมโรงเรียน สัมภาษณ์ผู้ปกครองแต่ละโรงเรียน หรือ หาข้อมูลเพิ่มเติมมากๆ ก่อนตัดสินใจ

หลักสูตรของอนุบาลวณลักษณ์เป็นแนวบูรณาการนวัตกรรมต่างๆ เช่น Montessori, Whole Language, ฯลฯ เน้นการเตรียมความพร้อมตามทฤษฎีพหุปัญญา

2. ผู้บริหาร

 • วิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียน
 • ภาวะผู้นำ และการทำงาน
 • ทีมบริหาร และที่ปรึกษา

3. ครู

 • อัตราส่วนของนักเรียน และครู
 • วุฒิ ประสบการณ์การทำงานของครู
 • คุณสมบัติ คุณลักษณะ และจรรยาบรรณของครู

4. สถานที่

 • สถานที่ตั้ง ใกล้ไกล จากบ้านมากน้อยเพียงไร
 • การเดินทาง ที่จอดรถ สะดวกมากน้อยเพียงไร
 • ความสะอาด สภาพแวดล้อม การจัดห้องเรียน
 • เนื้อที่ จำนวนห้องเรียน ห้องกิจกรรมต่างๆ
 • สถานเด็กเล่น เนื้อที่เล่นสำหรับเด็ก และอุปกรณ์ของเล่น
 • อัตราส่วนเนื้อที่ กับ จำนวนนักเรียน
 • ความร่มรื่น
 • ระบบรักษาความปลอดภัย

5. หลักสูตร และกิจกรรม

 • เนื้อหาเป็นแบบใด
 • หลักสูตร แบบเรียนที่ใช้สอน
 • ความหลากหลายของสื่อการสอน
 • การวัดและประเมินผล
 • ตารางกิจกรรม รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี
 • กิจกรรมพิเศษในเทศกาลต่างๆ

6. นักเรียน

 • อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ ของนักเรียนโรงเรียนนั้น
 • จำนวนนักเรียน
 • อัตราส่วนนักเรียน ต่อครู ต่อพื้นที่
 • ลักษณะเด็กนักเรียน และครอบครัวที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนั้นๆ
 • มีเด็กความต้องการพิเศษเรียนร่วมหรือไม่

7. อาหาร และโภชนาการ

 • ความสะอาด และสารอาหารครบหมู่
 • มีการตรวจสอบ สุขลักษณะ และอนามัย
 • ครัว และการประกอบอาหาร

8. ปัจจัยอื่นๆ

 • ผลการสอบเข้าโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
 • ชื่อเสียง หรือ การทำประโยชน์
 • การสื่อสารระหว่างบ้าน และโรงเรียน
 • การทำงานร่วมกับชุมชน

จะเห็นได้ว่า การเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูกรัก ไม่ใช่เรื่องง่าย หากการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ และใช้เวลา ลูกต้องอยู่กับโรงเรียนนั้นหลายปี คงต้องคิดให้ถ้วนถี่ว่า อยากได้การศึกษาแบบใด แนวใด ลักษณะแบบไหน

เด็กแต่ละคนใช้เวลาในการปรับตัวต่างกัน บางคนสามารถเข้าได้ในทุกสถานการณ์ รับความเปลี่ยนแปลงได้เร็ว หากในเด็กบางคนต้องใช้เวลา ใช้ความสัมพันธ์มากๆ ในการจะปรับเปลี่ยนบางสิ่ง

ฝากข้อคิดไว้เตือนใจผู้ปกครองทุกท่าน คุณเป็นผู้เลือกการศึกษาให้ลูก คุณเป็นคนวางกรอบ วางแนวทางให้ลูก โปรดใช้เวลาศึกษา และเลือกสิ่งที่ดี ที่เหมาะสมให้ลูกของท่าน

เผยแพร่ครั้งแรก 1 กุมภาพันธ์ 2559 เพจ GPS by วณลักษณ์

รู้จักกับเรา โรงเรียนอนุบาลวณลักษณ์

——————————————————————————-

นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนประเภทต่างๆ

*Waldorf

เน้นสอนให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น สอนกิจกรรมให้ฝึกทักษะการคิดจินตนาการ ทั้งศิลปะ ดนตรี โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

 

*Montessori

เน้นสอนตามพัฒนาการและความต้องการของเด็กเพื่อให้เด็กพึ่งพาตนเองได้ เรียนรู้เป็นรายบุคคล เน้นการเตรียมการสอนของครูตามขั้นตอนโดยใช้อุปกรณ์ในการฝึกประสาทสัมผัสเด็ก

 

*Neo-Humanist

เป็นการนำศาสตร์ทางตะวันออกผสานความทันสมัยแบบตะวันตก เช่น มีการให้เด็กฝึกสมาธิ ทำโยคะ ขณะเดียวกัน ก็ใช้เสียงเพลงและวิธีการสอนใหม่ๆ ด้วย

 

*Reggio Emilia

เน้นการสอนให้พ่อแม่ ครู เด็ก ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้ มีการตั้งสมมติฐาน สำรวจแล้วแสดงผลผ่านการวาดภาพ งานปั้น การเล่นละคร การเขียน

 

*Project Approach

เป็นการสอนด้วยวิธีสะสมแฟ้มผลงานเด็ก โดยสืบค้นหาข้อมูลตามเรื่องที่เด็กสนใจ ค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ คำถามนั้นจะมาจากเด็กกับครูร่วมกัน เพื่อให้เด็กรู้จักตัดสินใจ และพ่อแม่มีส่วนร่วม

 

*Whole Language Approach

เป็นการสอนภาษาแบบบูรณาการ ผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียนพร้อมกัน ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เตรียมความพร้อมทุกด้าน ให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาได้ง่ายและเร็วขึ้น

 

*High/Scope

เน้นการเรียนรู้แบบลงมือกระทำผ่านมุมเล่นหลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการ และการแก้ปัญหา แบ่งการสอนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ